Wong Jiunn Yi

Film Director
E-mail: wongjiunnyi@90kstudio.com

Hi, im wong, nice to meet you